эзлэхүүний урьдчилсан тооцоо зардлын бүтэц бүхий ашигт малтмалын боловсруулалтын загвар